Klusmeester - maakt uw huis

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet bedoeld als allesomvattend. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

Klusmeester B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Klusmeester Website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Klusmeester BV. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Klusmeester BV niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Klusmeester B.V.

Deze website is gedeeltelijk gevuld met informatie welke door derden is aangeleverd. Deze overname van informatie impliceert in geen enkel opzicht overname door Klusmeester B.V. van de verantwoordelijkheid voor juistheid van deze informatie.

Klusmeester B.V. garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van computervirussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid welke hier uit voort vloeit.

Voor technische aan- of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar deze voert het beheer over deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website wordt bijna altijd door ons op prijs gesteld, Neem hiervoor contact op met onze webmaster.

┬ę Copyright Klusmeester B.V.2003-2012 Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, etc.) die u op deze site aantreft berusten bij Klusmeester B.V.

Het Nederlandse recht is van toepassing .